Travní směsi

Námi nabízené travní směsi

 

Travní směsi

Jak vybrat vhodnou travní směs?

Travní směs je nutné vybírat především podle toho, k jakému účelu bude výsledný travní porost sloužit. Nabízíme několik druhů travních směsí pro travní porosty. Od okrasných a nepříliš zatěžovaných trávníků (např. golfová a zahradní travní směs) po často zatěžované travní plochy (např. hřišťová travní směs). Nabízíme rovněž běžné rekreační travní směsi a směs pro oživení trávníků. Tyto směsi jsou univerzální a odolné vyšší zátěži. Dalším aspektem výběru travní směsi je stanoviště. Do oblasti suché s nízkým výskytem srážek volíme směsi odolné suchu (např. ozeleňovací a zahradní travní směs). Do vlhčí půdy a oblasti s vyšším výskytem srážek je možné vybrat libovolnou travní směs (půdní profil však nesmí být trvale podmáčen).

Jak připravit půdu před založením trávníku?

Před založením travního porostu je nutné pozemek zcela odplevelit, případně odstranit starý porost (nejvíce používaným je v této oblasti např. neselektivní herbicid ROUNDUP - dávkujeme dle návodu) a připravit pozemek kypřením a odstraněním nerovností, kamenů, případně kořenů. Kypření je vhodné provádět do hloubky cca 15-20cm strojově či ručně. Pokud není půda v hloubce cca 20cm dostatečně vlhká, provedeme její zavlažení. Zkypřený povrch je poté vhodné urovnat a pokud možno uválet. Pokud nelze povrch uválet, je dobré jej alspoň ušlapat.

Jak správně založit trávník?

Výsevek je nutné volit dle použité travní směsi cca 2,5 – 3kg / 100m2. Travní směsi jsou vhodné pro ruční i strojové setí. Po vysetí je vhodné výsev částečně zapravit do půdy např. hráběmi. Důležité je rovněž rovnoměrné pokrytí osevní plochy osivem. V době klíčení a vzcházení (cca 14 dní) je nutné založený porost dostatečně zavlažovat (pokud není přirozená závlaha deštěm, trávník je vhodné dostatečně zalévat alespoň 2x denně). Dokud se neobjeví silná zelená pokrývka, je vhodné na osetou plochu nevstupovat.  Založení trávníku je nejdůležitější z hlediska kvality budoucího trávního porostu a je nutné mu tedy věnovat značnou pozornost. Od správného založení se odvíjí následný vývin travního porostu a jeho výsledný vzhled.

Jak trávník hnojit?

Hnojení je důležitou součástí pro správné vzejití trávníku a jeho následnou údržbu. Před založením porostu je vhodné použít hnojení vícesložkovým minerálním hnojivem NPK. Užití hnojiv však volíme velmi opatrně a dávkujeme vždy dle návodu. Přílišné užití hnojiv může mít za následek spálení travního porostu. Po hnojení je vhodné půdu dostatečně zavlažit. Během vegetace je vhodné trávník hnojit malými dávkami v častých intervalech. Větší dávky v průběhu vegetace volíme raději po poradě s odborníkem a pouze, pokud je to nutné (špatný stav trávníku nemusí být nutně způsoben nedostatkem živin v půdě ale např. chorobami či nevhodnou péčí). Vícesložková hnojiva je vhodné kombinovat s dusíkatými hnojivy (kapalnými či pevnými).

Jak si poradit s plevelem?

Společně se vzcházejícím trávníkem se nám v porostu začnou objevovat také plevele. Plevele jsou pro vzcházející trávník velmi problematické, protože jejich růst v počátečních fázích je mnohem rychlejší nežli počáteční růst trávníku. Plevele, jelikož jsou tvz. "rychlejší", mají větší konkurenční schopnost a vzcházející trávník potlačují. Proto, pokud chceme pro náš trávník ty nejlepší podmínky, je nutné plevele odstranit. K tomu můžeme využít v podstatě několik způsobů. Prvním je odstranění plevelů např. pomocí různých bodových vytrhávačů plevele. Zde se ovšem vystavujeme riziku, že plevele se nám objeví opakovaně, jelikož tímto způsobem nejsme schopni zničit rostlinu do hloubky včetně kořene. Zbytky kořenů jsou poté zdrojem opětovného výskytu plevele. Druhým způsobem odstranění plevelů je chemická aplikace selektivních herbicidů. Dle druhů vyskytujících se plevelů zvolíme vhodný selektivní herbicid a aplikujeme roznoměrně na vzcházející trávník. Volíme dávkování a aplikační podmínky dle návodu. Výhodou tohoto řešení je odstranění celé rostliny plevele včetně kořenů, protože rostlina je v tomto případě zahubena celá. Nevýhodou je práce s chemickou látkou, při níž musí být dbáno větší opatrnosti a také menší šetrnost k životnímu prostředí. Další možností je např. bodová aplikace totálních herbicidů přímo na konkrétní rostliny plevele. Třetím způsobem je aplikace hnojiv s herbicidní složkou ve formě granulátu, kdy rovnoměrným rozhozem po ploše docílíme jednak pohnojení trávníku a jednak odstranění plevelů. Nevýhoda tohoto způsobu je poměrně vysoká cena takového hnojiva.     

Jak často trávník sekat?

Pro vývoj hustého trávníkového koberce má první sekání rozhodující význam. První sekání je vhodné provést při velikosti výhonků 8-10cm s výškou sekání asi 6cm. Při dalších sekáních je možné sekání nastavit na konečnou platnou výšku. Okrasný trávník smí být znovu sekán již při velikosti výhonků 6cm na velikost 4cm. Posekanou trávu je nutné z trávníku odstranit, jinak se vystavujeme riziku vzniku hnilob a plísní. Sekání trávníku je vhodné provádět často, je tím podporováno odnožování rostliny a zvyšuje se tak hustota porostu. Důležité rovněž je, aby se trávníky ve stínu nesekaly příliš často a ne níže než na 5cm.