Jak vybrat vhodnou travní směs?

Travní směs je nutné vybírat především dle toho, k jakému účelu bude výsledný travní porost sloužit. Nabízíme několik druhů travních směsí pro travní porosty. Od okrasných a nepříliš zatěžovaných trávníků (např. golfová a zahradní travní směs) po často zatěžované travní plochy (např. hřišťová travní směs). Nabízíme rovněž běžné rekreační travní směsi a směsi pro oživení trávníků. Tyto směsi jsou univerzální a odolné vyšší zátěži. Dalším aspektem výběru travní směsi je stanoviště. Do oblasti suché s nízkým výskytem srážek volíme travní směsi odolné suchu (např. ozeleňovací a zahradní travní směs). Do vlhčí půdy a oblasti s vyšším výskytem srážek je možné vybrat libovolnou travní směs (půdní profil ovšem nesmí být trvale podmáčen).

Jak připravit půdu před založením trávníku?

Před založením travního porostu je nutné pozemek zcela odplevelit, případně zcela odstranit starý porost (nejvíce používaným je v této oblasti např. neselektivní herbicid ROUNDUP – dávkujeme dle návodu) a připravit pozemek kypřením a odstraněním nerovností, kamenů, případně kořenů. Kypření je vhodné provádět do hloubky cca 15-20cm strojově či ručně. Pokud není půda v hloubce cca 20cm dostatečně vlhká, provedme její zavlažení. Zkypřený povrch je poté vhodné urovnat a pokud možno uválet. Pokud nelze povrch uválet, je dobré jej alespoň ušlapat.

Jak správně založit trávník?

Výsevek je nutné volit dle použité travní směsi cca 2,5 – 3kg / 100m2. Travní směsi jsou vhodné pro ruční i strojové setí. Po vysetí je vhodné výsev částečně zapravit do půdy např. hráběmi. Důležité je rovněž rovnoměrné pokrytí osevní plochy osivem. V době klíčení a vzcházení (cca 14 dní po zasetí) je nutné založený porost dostatečně zavlažovat (pokud není přirozená závlaha deštěm, trávník je vhodné dostatečně zalévat alespoň 2x denně). Dokud se neobjeví silná zelená pokrývka, je vhodné na osetou plochu nevstupovat. Založení trávníku je nejdůležitější z hlediska kvality budoucího trávního porostu a je nutné mu tedy věnovat značnou pozornost. Od správného založení se odvíjí následný vývin travního porostu a jeho výsledný vzhled.

Jak trávník hnojit?

Hnojení je důležitou součástí pro správné vzejití trávníku a jeho následnou údržbu. Před založením porostu je vhodné použít hnojení vícesložkovým minerálním hnojivem NPK. Užití hnojiv však volíme velmi opatrně a dávkujeme vždy dle návodu. Přílišné užití hnojiv může mít za následek spálení travního porostu. Po hnojení je vhodné půdu dostatečně zavlažit. Během vegetace je vhodné trávník hnojit malými dávkami v častých intervalech. Větší dávky v průběhu vegetace volíme raději po poradě s odborníkem a pouze, pokud je to nutné (špatný stav trávníku nemusí být nutně způsoben nedostatkem živin v půdě ale např. chorobami či nevhodnou péčí). Vícesložková hnojiva je vhodné kombinovat s dusíkatými hnojivy (kapalnými či pevnými).

Jak často trávník sekat?

Pro vývoj hustého trávníkového koberce má první sekání rozhodující význam. První sekání je vhodné provést při velikosti výhonků 8-10cm s výškou sekání asi 6cm. Při dalších sekáních je možné sekání nastavit na konečnou platnou výšku. Okrasný trávník smí být znovu sekán již při velikosti 6cm na velikost 4cm. Posekanou trávu je nutné z trávníku odstranit, jinak se vystavujeme riziku vzniku hnilob a plísní. Sekání trávníku je vhodné provádět často, je tím podporováno odnožování rostliny a zvyšuje se tak hustota porostu. Důležité je, aby se trávníky ve stínu nesekaly příliš často a ne níže než na 5cm.

 

Do našich směsí používáme certifikované osivo nejvyšší kvality a špičkových odrůd.